جلب محبت :

عملی است مجرب برای جلب محبت :

 اذکاری را که ذکر می شود به همین کیفیت بنویسد و دم کند و آب آن را به مطلوب بدهد تا بخورد و

چنانچه نتواند به مطلوب برساند به مورچگان بدهد اثر تمام خواهد دید و مجرب است

 

أَلَمْ تَرَ کَیْفَ بستم خواب و خور ( اسم مطلوب را بنویسد) افسون ابن ( اسم پدر مطلوب )

علی ( اسم طالب ) ابن ( اسم مطلوب )  فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ

بستم خواب و خور  ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم پدر مطلوب ) علی حب ( اسم طالب )

ابن ( اسم پدر طالب )  فِی تَضْلِیلٍ وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیلَ تَرْمِیهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ

فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ  بستم خواب و خور  ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم پدر مطلوب )

عل حب ( اسم طالب ) ابن ( اسم پدر طالب )

در تمامی فقرات اسامی و پدرانشان را باید بنویسد