توسعه رزق :

علامه شیخ محمد تقی صاحب مفتاح السعادت می گوید : برای توسعه رزق این چهار نام مقدس را

در روز یکشنبه می خوانی :

یا قویُّ یا غَنیُّ یا مَلیُّ یا وَصیُّ

 

منبع : تحفه الرضویة ص ۴۶