برای مطالب مهم :

مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی می گوید : هر کس را مطلب مهمی است مانند دفع دشمن

و غیر آن این شعر را صد مرتبه بخواند بی شک به مقصود خویش خواهد رسید بسیاری از بزرگان

با همین عمل به حاجات خویش رسیده اند

یا قاهِرَ الْعَدُوِّ یا والِیَ الوَلِیِّ      یا مَظْهَرَ الْعَجائِبِ یا مُرْتَضی عَلی

منبع : منتخب الختوم صفحه 71 – معراج الذاکرین صفحه 65 – گوهر شب چراغ جلد 1 صفحه 151