برای قضاء حوائج و دفع دشواریها :

برای قضاء حوائج و دفع دشواریها سوره توحید را ۷۱ مرتبه بخواند و بین آن ها صحبت نکند

منبع : تحفة الرضویة صفحه ۱۵۸ و۱۵۹