نماز حضرت علی ـ علیه السّلام ـ


و آن چهار رکعت است به دو تشهد و دو سلام. در هر رکعت بعد از حمد

 پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده می شود.


از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ روایت کرده اند که فرمود: «کسی که این

 نماز را به جا آورد از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شده

باشد و حاجتهای او برآورده شود».