برای رفع ترس :

گفتن ۹۹۸ مرتبه اسم شریف الحبیب باعث ایمنی از ترس است ولو آنکه در میان شیرها راه برود و نیز

سریع الاجابة می باشد

 

منبع : جنات الخلود ص ۵