فقرا نزد رسول خدا آمده گفتند ثروتنمندان دارند بنده آزاد می کنند ، حج و تصدق

 نمایند و به جهاد روند و ما مالی نداریم تا چنان کنیم فرمود هر که صد

بار   سبحان الله  گوید از صد شتر قربانی بهتر باشد و هر کس صد بار  الحمد الله

  گوید برتر است از دویست اسب با زین و لجام و سواره اش در راه خدا و هر که

 صد بار  لا اله الا الله گوید آن روز بهترین عمل را کرده مگر کسی که بیشتر

 بگوید. این خبر به ثروتمندان رسید ، عمل کردند. فقرا خدمت پیغمبر برگشتند

جریان را گفتند ، حضرت فرمود :  ذلک فضل اللهِ یؤتیهِ مَن یشاءُ و الله ذوالفضلِ

 العَظیمِ  و فرمود  : هر کس هر روز صد بار تسبیح اربعه را بگوید ، خدا جسدش

 را بر آتش حرام کند.