بسم الله الرحمن الرحیم برای رسیدن به درجات عالی و تقرب خاص نزد خداوند می بایست اعمال خود را به پیامبر و آل طاهرشان صلوات الله علیهم اجمعین هدیه کرد