بسم الله الرحمن الرحیم مادامی که شخص وضو داشته باشد مانند کسی است که خدا را عبادت می کند