بسم الله الرحمن الرحیم خواندن سوره حمد ( خاضعانه ، خاشعانه ) موجب اجابت دعا خواهد شد