بسم الله الرحمن الرحیم

 

جهت نورانیت قلب خواندن آیه نور ( سوره نور آیه 35) سریع الاثر می باشد ( تعداد تکرار به میزان توان فرد اما در مجموع 800 بار شود بهتر است )