برای اینکه دیگران شما را دوست بدارند این آیه را زیاد تلاوت کنید

وَ اَلـقَیـتَ عَـلَیـکَ مَـحَبََّـةَ مِـنّـی وَ لِـتُـصـنِـعَ عَـلـی عَـیـنی

   (ایه 39 سوره طه)             

و همچنین اسم خدای تعالی   یـا عـزیـز را روزی صد مرتبه بگویید