صلوات و توسل به حضرت زینب (س ) 

صلوات و توسل به حضرت زینب (س )   یکى از پر برکت ترین و پر فیض ترین توسلات

است . طریقه توسل به آن مخدره به این صورت است که 69 روز هر روز 69 مرتبه

صلوات هدیه به حضورشان گردد، بهتر است 69 تومان هم انفاق کنند.


از جمله ختومات بسیار مجرب این که 69 مرتبه صلوات به حضور آن مجلله (زینب کبرى )

 سلام الله علیها هدیه نموده و 69 تومان انفاق در راه خدا نمایید.