جان دادن اسان با خواندن سوره زلزله 

  

امام صادق عـلیـه السـلام فـرمـودند: از خـوانـدن سـوره ((اذا زلزلت الارض زلزالهـا)) خـسـتـه نـشـوید زیرا

هرکس در نمازهاى نافله خود آن سوره را بخواند هرگز خـداى عـزوجـل او را بـزمـین لرزه گرفتار نکند و بدان

 نمیرد و (نیز) ببرق زدن و آفتهاى دیـگـر دنـیا ناچار نگردد تا بمیرد، و چون بمیرد فرشته کریمى از جانب

 پروردگارش بـر او فـرود آیـد و بالاى سرش ‍ بنشیند پس گوید: اى ملک الموت با دوست خدا مدارا کن (و

 جـانش را بآسانى بگیر) زیرا که او بسیار مرا یاد مى کرد و این سوره را مى خواند و آن سـوره نـیـز بـملک

 الموت مانند همین حرف را بگوید، و ملک الموت گوید: پروردگارم بـمن فرمان داده که گوش بفرمان و مطیع

 او باشم و جانش را نگیرم تا بدان دستور دهد، و چـون پـرده از بـرابـر دیـده اش بـکـنـار رود مـنـزلهـاى خـود

 را در بـهشت ببیند، و جانش بـآسانترین وجهى بیرون رود، سپس جان او را هفتاد هزار فرشته تا بهشت

 بدرقه کنند و شتابانه او را ببهشت رسانند.