دعا برای رفع خصومت میان زن و شوهر

 

دعا برای رفع خصومت میان زن  و شوهر

این دعا برکاغذ بنویسد و در میان بالش بگذارد زن و شوهر سر را بر روی ان نهند هرگز خصومت

 در میان ایشان نشود و روز بروز الفت و محبت میان ایشان زیاد شود

 

بسم الله الرحمن الرحیم - ابراهیم خلیل الله موسی کلیم الله عیسی روح الله محمد حبیب الله

و رسول الله لوانزلناهذا القرانعلی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه الله و تلک الامثال نضربها

 للناس لعلهم یتفکرون بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی

 انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا فاذ

ا فرغت فانصب و الی ربک فارغب و القیت علیک محبه .. .زاده ... صالحا دائما علی محبه   ... زاده . ...

کما القیت بین ادم و حوا بین یوسف و زلیخا و بین موسی وعیسی و صفورا و بین محمد و خدیجه

 الکبری و بین محمد وعلی فاطمه الزهرا و اصلح بینهما اصلاحا فیه ابدا صمدا

 


در جای خالی اول نام کسی را که میخواهیم محبتش را خدا در قلب دیگری بیاندازد می نویسیم

 با نام مادرش و در جای خالی دوم نام کسی کسی که میخواهیم محبت فرد مورد نظر را خدا

در قلبش بیاندازد می نویسیم با نام مادرش

/ 0 نظر / 18 بازدید