اسماء الهی مربوط به غلبه بر وسوسه شیطان

اسماء الهی مربوط به غلبه بروسوسه شیطان

 

1) هر کسی این اسم مبارک «مؤمن» را بر نقره نقش کند و دایم با طهارت نگاه دارد از شر شیطان ایمن گردد و دشمنان بر او ظفر نیابند و ایمان به سلامت برد. و هر کس هر روز 167 بار بگوید از مکروه و وسوسه ظاهری و باطنی محفوظ می‌ماند و مربع این است:

 

م

و

م

ن

م

ن

م

و

ن

م

و

م

و

م

ن

م

 

2) برای رفع بیماری وسواس، دست را روی سینه کشیده و بگوید: «بَسمِ اللهِ وَ بِاللهِ محمّد رَسُولُ اللهِ لاحَولَ وَ لاقُوَّةَ الاّ بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمَ امحِ عنِّی ما أجِدُ» (این عمل را 3 بار تکرار نماید).

3) اگر کسی مداومت کند بعد از هر نماز 88 نوبت این اسم مبارک «یا حلیم» را بخواند زایل گردد از وی خوی بد و کبر و حسد و بخل.

4) هر که این اسم مبارک «یا خبیر» را بسیار گوید از شّر شیطان و سلاطین و بلاهای ناگهانی ایمن باشد.

5) به جهت نجات از وسوسه های شیطانی و ترس از جن هر روز بعد از نماز صبح 30 مرتبه ذکر «التواب» خوانده شود و در هنگام گرفتاری شدید به وسوسه، به تعداد کبیر این اسم که 409 مرتبه می‌باشد ذکر گفته شود.

6) به جهت رفع وسواس شیطانی حتی در عبادات، هر روز بعد از نماز صبح 100 مرتبه ذکر «الغفور» خوانده شود.

7) هر که چهل روز مواظبت نماید به عدد کبیر اسم مبارک «القائم» (151 مرتبه) بعد از نماز صبح برای او قدرت عالی در زبون ساختن نفس سرکش پدید آید و رازهایی مخفی در این اسم وجود دارد.

8) مداومت بر اسم مقدس «یا رقیب» غفلت را از دل بیرون می‌کند.

9) جهت محفوظ مانده اهل خانه از گناه اسم مبارک «الرقیب» را بر در سرائی نویسد اهل آن سرا از معاصی محفوظ مانند.

10) جهت رفع وسواس در عبادات و نجاسات، این ذکر «العفو» زیاد خوانده شود.

11) امام علی بن موسی الرضا (ع) فرموده است: هرکس را نفس اماره باشد باید که وقت خواب دست بر سینه نهد و صد مرتبه بگوید «یا ممیت» تا خوابش ببرد. حق تعالی نفس او را مطیع او گرداند.

12) هر گاه نفس اماره بر شخصی غالب گردد و او بخواهد نفس را تحت سیطره خویش در آورد، در موقع خواب، دست بر سینه خود نهد و 100 مرتبه بگوید «یا ممیت» و آنقدر تکرار کند تا بخوابد، خدا او را بر نفسش مسلط فرماید. اگر در آخر ماه به نیت قلع و قمع هر جباری، 1001 مرتبه بخواند، آن ستمگر هلاک شود. ختم این اسم برای دفع خصم به مدت چهل روز، هر روز 1470 مرتبه مجرب است.

13) هر که مداومت کند به ذکر این اسماء «اَلْقادِرُ، اَلْمُقْتَدِرُ، الْقَوِیُّ، الْقائِمُ» به عدد کبیر چهل روز پدید آید او را قوت و قدرت و توانائی در نفس که بدان غالب آید بر هر مردی سالک و سرّی عجیب در خواص این اسماء است و شرح آن در وصف نیاید و صاحب این دعوت این اسماء از مکاشفات عالم غیب بر اسرار این اسماء واقف گردد. و دعوت این اسم 116 روز است به عدد اسم و اما به عدد کبیر باید خواند و هر روز یک بار و در یک محل خواند و میان طلوع صبح صادق و برآمدن آفتاب اولی است خواند این اسم.

14) جهت نجات از شر شیطان و وساوس اجنه، بر خواندن اسم مبارک «الحفیظ» مداومت نمایند که مجربست.

15) هر کس این اسم مبارک «الحفیظ» را بعد از نماز (صبح، ظهر یا عصر) روز جمعه 998 مرتبه با خط باریک و ریز روی کاغذ بنویسد و بر بازو بندد، از وساوس شیطان و خوف سلطان و بیم مار و عقرب و خیالات فاسده در امان حضرت سبحان خواهد بود.

16)  اگر کسی  بعد از تسبیحات عشر 21 بار نام مقدس «الجبار» را بگوید از شر شیطان ایمن باشد و مربع این است:

 

 

 

 

ج

ب

ا

ر

ا

ر

ج

ب

ر

ا

ب

ج

ب

ج

ر

ا

 

17) جهت نورانیت دل و خالی کردن دل از وسوسه‌های شیطانی و محکم نمودن حصار دل در برابر وساوس شیطانی به هنگام ظهر خواندن 170 مرتبه اسم مبارک «القدوس» مجرب است.

18)  اگر کسی هر روز 111 مرتبه اسم مبارک «القدوس» را بخواند از بیماری ظاهری و باطنی صحت یابد.

19)  و اگر کسی هر روز 111 بار اسم مقدس «السلام» را بخواند خدواند عالم، دل او را از بیماری در امام دارد و در دارالسلام در آورد و عدد این اسم 111 است و دیگر 162 و اگر مربعی به این طریق وضع کند و با خود دارد از جمیع مرض و علل چون جذام و بَرَض ایمن باشد.

 

س

ل

ا

م

ا

م

س

ل

م

ا

ل

س

ل

س

م

ا

 

20) هر که بامداد این اسم مبارک «یا قهٌار» را مکرر بگوید محبت دنیا از دل او برود. و اگر کسی بسیار این اسم را بگوید خداوند غم و رنج و رحکت دنیا را از دل وی بردارد و بر نفس خود غالب آید.

21)  هر که را در دل مرده بود از غلفت هوا و هوس و وسوسه نفس و خیالات فاسد و حرص جمع کردن دنیا و افراط شهوت به تکرار این اسم مبارک «یا باعِث» مداومت کند. خاصه به وقت خواب دست بر سینه نهد و 100 بار بگوید این اسم را که خداوند او را از انوار معرفت خود آگاه گرداند و دل مرده او را به معرفت خود زنده سازد و حیات معنوی در آن است.

22)  هر که هر روز 30 نوبت این اسم مقدس «یا تَوّابُ» را بخواند دفع وسوسه و آفت جن کند. و اگر کسی را وسوسه شیطان تفرقه رساند و حضور قلب در عبادات نتواند بکند، در میان فرض و سنّت نماز صبح 100 بار بخواند تا از آن بلیّه نجات یابد. و خداوند دل او را نور معرفت می‌دهد. و اگر مداومت کند از اهل قلوب شود.

 

/ 1 نظر / 414 بازدید
پری

با سلام ذکر شماره 2 که برای وسوسه نوشتید اشکال دارد تصحیح کنید