اسماء الهی مربوط به بزرگی و توانگری

اسماء الهی مربوط به بزرگی و  توانگری 

 

1) هر کسی 9000 هزار بار این اسم مقدس «یا مالک» را بخواند به مرتبه سلطنت و پادشاهی رسد.

2) هر کسی این «یا مالِکَ الْمُلکِ یا ذَالجَلالِ وَ الْاِکرام» را مداومت کند به عدد کبیر بیابد پادشاهی و سلطنت و جاه و منصب و عزّت و توانگری در عالم صورت و معنی در آنچه همّت او بود و اگر خواهد که تصرّف در قلوب ملوک و سلاطین و تسخیر قلوب خلایق کند و شرطی که مذکور شده در اسم الرحیم بجای آورد و همّت بلند دارد و در ریاضت نفس کوشد و چون نفس خود را ضعیف سازد روح قوّت گیرد و چون روح قوّت یابد عروج به عالم علوی تواند کرد.

3) برای گرفتن حق از غاصب حق، 903 مرتبه ذکر «یا قابض» خوانده شود.

4) جهت توانگر شدن در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد یا به فضاى گشاده زیر آسمان رود و دست و رو به طرف آسمان کند و 100 بگوید نام مقدس «یا وهاب» البته توانگرى یابد.

5) هر که را زن یا فرزند یا کنیز یا کسی دیگر اطاعت امر او را نکند هر صباح دست بر پیشانی او نهد یا موی پیشانی او را بگیرد و 21 بار این اسم مقدس «یا شَهید» را بخواند که خداوند آن کس را مطیع و فرمانبردار او گرداند.

6)  جهت نظم پیدا کردن در کارها روزی 80 مرتبه ذکر «یا حسیب» گفته شود.

7)  هر کسی که به دعوت این اسم مبارک «المُعید» مداومت کند به مدت 40 روز به عدد کبیر که 1001 است یا به عدد تکسیر که 800 عدد است بخواند اما اگر به عدد تکسیر خواند و در هر شبانه روزی 10 عدد تکسیر باید بخواند که 8000 باشد او را بود در میان صاحبان دعوت اسماء الله منزلت و قدر عالی که از دریافت آن عاجز باشد که این دعوت خواص عجیبی دارد.

8) اگر کسی برای خود این مربع را با خود دارد در هیچ محل شرمسار و خجل نگردد و دایم مظفر و منصور باشد و از شغل خود عزل نگردد و هرگز دارنده این لوح را بدی نرسد و اگر خواهند که بدی به او رسانند به خودشان باز گردد.

 

خافض

رافع

رقیب

حفیظ

رقیب

حفیظ

خافض

راقع

حفیظ

رقیب

رافع

خافض

راقع

خافض

حفیظ

رقیب

 

9) هر که نیمه شب یا نیمروز این اسم مبارک «یا رافع» را 100 بار بگوید و برای این عمل مداومت کند خداوند او را از برکت این اسم از خلق برگزیند و عزیز و مکرم گرداند و به او توانگری بدهد

10) هر که طالب عزّت و حرکت و جاه و بزرگی باشد در دین و دنیا باید که 41 روز این اسم مبارک «یا معِزّ» را بخواند.

11) هر که این نام مقدس «یا عَلِیّ» را بسیار بگوید و بدان مداومت کند قدرش بلند گردد.

12) هر که طلب جا و بزرگی خواهد در عالم روزی 7000 بار این اسم مبارک «یا کَبیر»  را بخواند قدر و شرف یابد اما نباید فریفته آن شود.

13) هر که را طلب جاه و مرتبه عالی باشد و زیادتی قدرت و منزلت خویش هر شب 100 بار این اسم مبارک «یا ضار» را بخواند.

/ 0 نظر / 168 بازدید