خواندن ذکری بعد از دیدن نامحرم

از مرحوم استاد رجب علی خیاط نقل است که ایشان می فرمودند : 

 چشمت به نامحرم اگر افتاد اگر خوشت نیاید که مریضی اما سریع 

چشمت را ببند و سرت را پائین انداز  که این نشانه ی این است که گویی

 خدایا من تو را خواهم این ها که زیبا نیستند تو زیبا هستی اینها که دوست

 داشتنی نیستند این توای که دوست داشتنی هستی و در قلب من انشا

 الله جای داری . بعد از دیدن نا محرم خواندن این ذکر بسیار موثر است و کار

 ساز و بارها این ذکر را سفارش و توصیه کردند تا از وسوسه های شیطانی

 در امان باشید

 

اما ذکر این است :

 

یا خَیرَحَبیبِ وَمَحبوبِ صَلِ عَلی مُحَمَّد وَ آلِه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید