نوشتن ثواب توسط هفتاد فرشته

روایت شده هر کس هر روز ذکر زیر رو بگوید  خداوند هفتاد فرشته فرستد تا قیامت برایش حسنات

نویسند.

 

جَزَی اللهُ  مُحَمَّداً  صَلی  اللهُ  عَلیهِ  و آلِهِ  عَنَّا  ما  هُو  اَهلُهُ

/ 0 نظر / 7 بازدید